Energieverbruik in Nederland

Het totale energieverbruik in Nederland stijgt nog steeds. In onderstaande grafiek is het verbruik vanaf 1995 weergegeven.
Bron: CBS. CBS/MNC/jan09/0052
1) Energie in PJ's voor omzetting in elektriciteit, stoom of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.
3) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.
4) Inclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.
5) Waaronder de land- en tuinbouw, bouw, en handel, diensten en overheid.


Opgemerkt dient te worden dat hier alleen het directe energieverbruik wordt getoond van de huishoudens, verkeer en vervoer.
Het indirecte energieverbruik van consumenten komt terug in het directe energieverbruik van de industrie voor het vervaardigen van producten en leveren van diensten.

Opvalt is dat m.n. de industrie het grootste deel van het totale energieverbruik voor zijn rekening neemt. In deze categorie is een duidelijke stijging waarneembaar. In 2009 zal deze vermoedelijk wat lager komen te liggen door de creditcrisus, maar dat zal waarschijnlijk een tijdelijke daling opleveren.
Als consument kunnen we het directe energieverbruik van de industrie beinvloeden door een aangepast consumptiepatroon te kiezen. Het gaat dan vooral om een keuze voor minder energie-intensieve producten en op bepaalde punten ook simpelweg minder producten aan te schaffen.
Bij het produceren volgens het ‘cradle to cradle’ principe (meer info) wordt gekeken naar oplossingen om de totale 'benodigde' energie tijdens de levensduur van een product zelfs in een positieve waarde om te zetten door tijdens de ontwerpfase betere oplossingen te bedenken. Dit zal niet in alle situaties mogelijk zijn, maar vast staat dat door andere eisen te stellen aan het ontwerp het grondstof (en dus ook energie) verbruik in belangrijke mate verminderd kan worden.

Het kunnen hergebruik (of omzetten in energie door efficiënte vuilverbranding) van de gebruikte materialen aan het einde van de levensduur is een belangrijk aspect om te komen tot duurzame oplossingen voor het gebruik van schaarse grondstoffen.

Vuistregel is dat kostbare producten in zijn algemeenheid veel energie verbruiken tenzij er in oorsprong duurzame oplossingen zijn bedacht voor de gehele levenscycles van het product. Koop daar waar mogelijk 'duurzaam' ontwikkelde producten en beperk onnodige consumptie.

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg samengesteld op basis van de laatste inzichten op het gebied van energie en milieu. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.