De Energiebalans per nederlander

*1 Gemiddeld wordt 13% van de reizigerskilometers (uitgezonderd fiets, brommer e.d.) gemaakt met het openbaarvervoer.
*2 Het bouwen van een huis kost veel energie, maar valt uiteindelijk weer mee door uit te gaan van een gemiddelde levensduur van 120 jaar. Onderhoud en tussentijdse renovatie kosten jaarlijks veel energie.


In bovenstaande grafiek is een globale verdeling gemaakt van de gemiddelde verdeling van het energieverbruik per Nederlander. Globaal betekent dat uw persoonlijke energiebalans in belangrijke mate kan afwijken. Niettemin geeft bovenstaande afbeelding een goede inzage geeft in de belangrijkste energieposten. Elke Nederlander gebruik ca. 200 GJ per jaar. Dit is vergelijkbaar met 6370 m3 aardgas of 55556 kWh. Het totaal is afgeleid van door het CBS verstrekte jaarcijfers over het totale energieverbruik in Nederland in 2007.

Het blijft een indicatie, omdat Nederland in euro's meer export dan importeert. Echter veel energierijke producten worden weer vervaardigd in lage lonenlanden, waardoor het totale energieverbruik weer enigzins uitmiddeld.

Auto, verwarming en elektra van huis en consumptie van goederen maken ca. 79 % uit van de energiebalans en zijn direct te beïnvloeden door de gebruiker.

De in de grafiek opgenomen percentage zijn zo goed mogelijk vastgesteld op basis van beschikbare cijfers. Voor een deel zijn de cijfers geschat op het moment dat exacte cijfers niet beschikbaar zijn. Niettemin hopen wij met de getoonde energiebalans een goed beeld te schetsen van welke zaken veel of weinig energie verbruiken, zodat u kunt vaststellen op welke zaken energiebespaard kan worden.

Opvallende zaken zijn:

 • De totale consumptie van voedsel en allerlei producten is de grootste post in de energiebalans. Een bewust consumptie patroon zou deze post met 50% moeten kunnen verminderen. Vooral het bewust inkopen van producten kan hierin een bijdrage leveren. Koop alleen die dingen die je echt nodig hebt en daar waar mogelijk producten die ‘duurzaam’ zijn geproduceerd.
  Voor duurdere aanschaffen kan de tweedehandsmarkt een alternatief vormen of denk aan renovatie van b.v. meubelen i.p.v. vervanging. Bij een lage gebruiksfrequentie is huur (b.v. een boot) vaak een beter alternatief. 50% besparing moet mogelijk zijn.
  Om een significante besparing te realiseren zal u wel regelmatig de vraag moeten stellen of u het betreffende product echt nodig heeft en welke alternatieven er mogelijk zijn. Indien het een energieverbruikend product betreft dan kunt u kiezen voor het type met een zo laag mogelijk energieverbruik. Dit geldt bijvoorbeeld voor apparatuur als routers, televisies, stereo apparatuur naast de meer gangbare als koelkast, wasmachine e.d. st
 • De auto is als aparte categorie opgenomen, omdat transport per auto veel energie vergt. In het weergegeven percentage is ook rekening gehouden met de benodigde energie voor productie uitgaande van een gemiddelde levensduur. Voor besparingsmogelijkheden kunt u terecht in onze rubriek vervoer.
 • Het verwarmen van de woning, de warmwatervoorziening en het elektriciteitsverbruik zijn gezamenlijk bijna goed voor een kwart van het totale energieverbruik.
 • Onderhoud aan de woning vergt veel energie. Het gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen en materialen met een lage ‘imbedded’ energie kunnen bijdragen het energieverbruik te verminderen. Onderhouden is beter dan vervangen dus voor deze post geldt m.n. dat achterstallig onderhoud zoveel mogelijk vermeden moet worden en verbouwingen energetisch goed moeten worden doordacht.
 • onderhoud door te letten op de milieubelasting van de te gebruiken materialen.
 • Het bouwen van een huis kost veel energie. Het toepassen van milieuvriendelijke bouwmaterialen met een zo laag mogelijke energie-input kan hierin verbetering brengen.
 • Het is beter om oude woningen niet te slopen, maar zoveel mogelijk te renoveren. Anders loopt het aandeel ‘imbedded’ energie op naar meerdere procenten per jaar van het totale energieverbruik. Attractief bouwen kan bijdragen aan de gebruiksduur van de woning. Eenmalig vergt dit een meerinvestering, maar deze is snel (in energetisch opzicht) terugverdient op het moment dat een huis daardoor langer wordt gebruikt.
 • Het openbaar vervoer komt terug als een relatief bescheiden post. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat ca. 11 50% van de reizigerskilometers per openbaar vervoer wordt gemaakt en energetisch het openbaar vervoer met ca. een factor 3 beter scoort (vergeleken bij 1 passagier per auto).
 • Een aparte vermelding is gemaakt van de benodigde energie voor internet/telefonie, omdat dit een gebruikscategorie is die over de afgelopen jaren zeer sterk stijgt. Het gaat dan om het energieverbruik van de providers van de betreffende diensten.
 • Bij energieverbruik in de categorie overige kan men denken aan vliegreizen, energie-intensieve vakanties of energie intensieve hobby's. Dit is echter dermate divers per Nederlander dat een verdere uitsplitsing alleen op individueel niveau zinvol is.
 • Disclaimer

  Alle informatie op deze site is met zorg samengesteld op basis van de laatste inzichten op het gebied van energie en milieu. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.